ਕੀੜਾ


do not blow wind!
this ant carries on his back
a bread crumb

ਵਗ ਨਾ ਹਵਾਏ
ਇਹ ਕੀੜਾ ਪਿਠ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ
ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

 

//

Advertisements