ਸੁਰਮਾ


ਸਿਰ ਫੁਲਕਾਰੀ
ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਨੇ ਪਾਇਆ
ਦਿਓਰ ਦੇ ਸੁਰਮਾ