ਪੱਤੇ


ਅੰਤਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ-
ਅਚਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏ
ਕੁਝ ਝੜਦੇ ਪੱਤੇ