ਬਿਜੜੇ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ
ਬੈਠਕ ਚ ਟੰਗਿਆ
ਕਿੱਕਰੋਂ ਲਾਹ

Advertisements