ਸੂਈਆਂ


ਗੁੱਟ ਘੜੀ
ਫਿਰ ਇੱਕਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਤਿੰਨੇ ਸੂਈਆਂ

Advertisements