ਰੇਤ


ਨੀਲਾ ਸਮੁੰਦਰ
ਗਿੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਚਮਕਦੀ ਰੇਤ

Advertisements