ਬੀਅਰ


ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ-
ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਪੀ ਰਹੇ
ਉਬਲਦੀ ਬੀਅਰ

Advertisements