ਟਿੱਕਾ


ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ
ਸਾਂਵਲੇ ਮਥੇ ਉੱਤੇ
ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ