ਧਾਰ


ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ-
ਸਿੰਧੂਰੀ ਬਿੰਦੀ ਥੱਲੇ
ਕਜਲੇ ਦੀ ਧਾਰ