ਹੰਝੂ


ਸਰਦ ਸ਼ਾਮ-
ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੱਟਣ ਤੇ ਅਟਕਿਆ
ਮਾਂ ਦਾ ਹੰਝੂ