ਮਿਆਂਉ


ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਠਾ
ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬਲੂੰਗੜੇ
ਕਰਨ ਮਿਆਂਉ-ਮਿਆਂਉ