ਸੱਜਣ


ਸੁੰਨੇ ਰਾਹ
ਵਿਰਲੀ ਪੈੜ
ਸੱਜਣ ਦੂਰ

Advertisements