ਖੱਤ


 

ਮਾਹੀ ਦਾ ਖੱਤ
ਦੰਦਾ ਦੇ ਹੇਠ ਬੁਲ੍ਹ
ਅੱਖਾ ਨਮ

ਚਿੱਠੀ


 

ਵੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ
ਅਣਪਾਈ ਚਿੱਠੀ – ਪੜ੍ਹੇ
ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਲੁਕੋਵੇ

Jugnu Virk seth ‘s versn ::

ਪੜ ਕੇ ਲੁਕੋਈ

ਵੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ
ਅਣਪਾਈ ਚਿਠੀ