ਖੱਤ


 

ਮਾਹੀ ਦਾ ਖੱਤ
ਦੰਦਾ ਦੇ ਹੇਠ ਬੁਲ੍ਹ
ਅੱਖਾ ਨਮ

Advertisements