ਸੁਰਖੀ


ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ
ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ‘ਤੇ ਦੇਖ
ਸੁਰਖੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ