ਖੁਸ਼ਬੋ


ਲਹਿਰੀਏ ‘ਚ ਮਹਿਕੀ
ਉਹਦੇ ਇਤ੍ਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ
ਅਚਾਨਕ ਮਿਲਿਆ

Advertisements