ਸਿਕਲੀਗਰ


Amanpreet Pannu

ਕੰਡਿਆਲੀ ਬੇਰੀ –
ਸਿਕਲੀਗਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਘਾਈ
ਬੁੱਝਦੀ ਅੱਗ