ਚੰਨ


Aurora Geet

ਅੱਧ ਖੁੱਲੀ ਤਾਕੀ
ਬੱਦਲਾਂ ਓਹਲੇ ਲੁਕਿਆ
ਪੂਰਾ ਚੰਨ