ਚੰਨ


Aurora Geet

ਅੱਧ ਖੁੱਲੀ ਤਾਕੀ
ਬੱਦਲਾਂ ਓਹਲੇ ਲੁਕਿਆ
ਪੂਰਾ ਚੰਨ

Advertisements

ਇਮਲੀ


 

ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੈਦਾਨ
ਮੁਰਝਾਇਆ ਇਮਲੀ ਦਾ ਬੂਟਾ
ਤੱਕਣ ਨਿਆਣੇ

Advertisements

ਬੂੰਦਾ


ਕੜਕੀ ਬਿਜਲੀ …
ਮੇਰੀ ਤਲੀ ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ
ਦੋ ਮੋਟੀਆਂ ਬੂੰਦਾ

Advertisements

ਹੰਝੂ


ਵਹੇ ਹੰਝੂ
ਸਿਆਹੀ ਤੇ ਕੱਜਲ ਇਕਮਿਕ
ਕਾਗਜ ਤੇ

Advertisements

ਬੂੰਦਾਂ


Aurora Geet

ਹਲਕੀ ਭੂਰ
ਬੂੰਦਾਂ ਜਾ ਟਿਕੀਆਂ
ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ

Advertisements

ਛੋਟੀ


ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ
ਛੋਟੀ ਬੈਠੀ ਕਰੇ
ਖੁਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ

Advertisements