ਟਇਟੈਨਕ


ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਬੈਠੀ
ਲੈਪਟੋਪ ‘ਤੇ ਦੇਖੇ
ਟਇਟੈਨਕ ਹਾਦਸਾ

ਗੁਰਮੇਲ ਬਦੇਸ਼ਾ