ਭੌਰਾ


ਕਿੱਕਰੀ ਫੁੱਲ
ਭੌਰਾ ਜਾ ਬੈਠਾ
ਕਲੀ ਤੇ

Advertisements