ਚਿੜੀ


ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ
ਤਿੜ੍ਹ ਤੇ ਬੈਠੀ ਚਿੜੀ ਪੀਵੇ
ਵਗਦੇ ਖਾਲ ‘ਚੋਂ ਪਾਣੀ