ਮਨ


ਉਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ
ਵਾਈਨ ਬੋਤਲ ਦੇ ਸੰਗ
ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ

Advertisements