ਕੂਕ


ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਧੁੱਪ
ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨੇ ਦੱਬੀ
ਕੋਇਲ ਦੀ ਕੂਕ