ਬਾਬਾ


ਨੌਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚਾਲੀ
ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ
ਪਾ ਲਈ ਨੀਵੀਂ

********
(9.4.1940 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਵੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹਾਲੇ ਜਿਓੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ)