ਚੋਲਾ


ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ
ਸਾਦਾ ਲੀੜਿਆਂ ਉਪਰੋਂ
ਪਾਇਆ ਭਗਵਾਂ ਚੋਲਾ

ਦੋ ਹਾਇਕੂ


ਛਾਂਗਿਆ ਬੂਟਾ
ਵੱਢੀ ਪਈ ਟਾਹਣੀ ‘ਤੇ
ਉੱਗੀ ਕਰੂੰਬਲ

ਸੱਖਣੀ ਪਈ
ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਦ
ਆਰਾਮ ਕੁਰਸੀ