ਚੋਲਾ


ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ
ਸਾਦਾ ਲੀੜਿਆਂ ਉਪਰੋਂ
ਪਾਇਆ ਭਗਵਾਂ ਚੋਲਾ

Advertisements