ਹਵੇਲੀ


ਰੁਮਕਦੀ ਹਵਾ …
ਸੁੰਞੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚ
ਝੀੰਗਰ ਦਾ ਸ਼ੋਰ