ਆਹਟ


ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ
ਕੰਨ ਲਾ ਸੁਣੇ
ਹਵਾ ਦੀ ਆਹਟ

Advertisements