ਤ੍ਰੇਲ


ਸਵੇਰ ਦੀ ਠੰਡਕ
ਅਚਾਨਕ ਹਵਾ ਨੇ ਝਾੜੀ
ਪੱਤੀਆਂ ਤੋ ਤ੍ਰੇਲ