ਚਿੜੀ


ਕਿਣਮਿਣ –
ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਤੇ
ਝੂਟੇ ਚਿੜੀ

Advertisements