ਧੂੜ


ਭੀੜਾ ਸ਼ਹਿਰ–
ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ
ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੂੜ