ਸੱਪ


ਸਰਕਾਰੀ ਟੂਟੀ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ
ਨਿਕਲਿਆ ਸੱਪ

Advertisements