ਨਾਂ


ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ
ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਉੱਕਰੇ
ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ

Advertisements

ਪੈਁਡਾ


ਵਿੱਚ ਪਹੇ ਦੇ
ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂ
ਕਿੰਨਾ ਪੈਁਡਾ ਲੰਘ ਆਇਆ

Advertisements

ਪਰਛਾਵਾਂ


ਪਗਡੰਡੀ –
ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ
ਉਸਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ

Advertisements

ਅੰਬ


ਮੂੰਹ ‘ਚ ਬੁਰਕੀ
ਮੁੱਠੀ ਨੱਪ ਕੇ
ਚੂਪੇ ਅੰਬ

Advertisements

ਟੋਭਾ


ਪਿੰਡ ਦਾ ਟੋਭਾ
ਤਰਦੀ ਕਾਲੀ ਮੱਝ
ਪਿੱਠ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਬਗਲਾ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਢੱਲ

Advertisements

ਪੱਗ


ਚੁੰਨੀ ‘ਚ ਬੁੱਲ
ਹੱਸੇ ਲੁਕਾਅ ਕੇ
ਵੇਖ ਕੇ ਖੱਬੀ ਪੱਗ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਢੱਲ

Advertisements