ਨਾਂ


ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ
ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਉੱਕਰੇ
ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ

Advertisements