ਲਕੀਰਾਂ


ਬੇਮੋਸ੍ਮੀ ਬਰਸਾਤ-
ਕਣਕ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬੈਠਾ
ਦੇਖੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ