ਚੰਮ


ਧੁੱਪੇ ਕੰਮ-
ਬੁਨੈਣ ਉਤਾਰਨ ਤੇ ਦਿਸਿਆ
ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਚੰਮ