ਸ਼ਾਂ-ਸ਼ਾਂ


ਬਚਪਨ
ਕੰਨ ਉੱਤੇ ਗਲਾਸ ਰਖ
ਸੁਣੇ ਸ਼ਾਂ-ਸ਼ਾਂ

Advertisements