ਧੂੜ


ਝੀਥਾਂ ਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਉੱਡਦੇ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ
ਨਿਆਣਾ ਪਕੜੇ

Advertisements