ਕੋਰਾ


ਹਰੇ ਭਰੇ ਰੁੱਖ ਤੇ
ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ
ਘ੍ਹਾਹ ਤੇ ਕੋਰਾ 

ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਦਰਾ

Advertisements