ਪੰਛੀ


ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ
ਬੱਸ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ
ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ

Advertisements