ਬੁਲਬੁਲਪੁਲ ਬੁਰਜੀ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵੱਲ ਉੱਡੀ
ਬੁਲਬੁਲ

Advertisements