ਚੂੜਾ


ਖੱਤੇ ਵਿਚ ਹਾਲੀ
ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਦਾ 
ਖਣਕਿਆ ਚੂੜਾ 

ਸਬੀ ਨਾਹਲ