ਚਕੋਰੀ


ਅਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ
ਚਕੋਰੀ ਚਿਹਕੇ
ਚੰਨ ਗਾਇਬ

Advertisements