ਬੋਲੀ


ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ
ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ
ਕੱਢ

ਬੋਲੀ ਪਾਵੇ