ਪਰਛਾਵਾਂ


ਸਿਰ ਤੇ ਸੂਰਜ
ਤੁਰ ਰਹੀ ਸਾਹੋ ਸਾਹੀ
ਬੌਨਾ ਪਰਛਾਵਾਂ