ਸੋਨ ਪੰਖੀ


ਚੜ੍ਹੇ ਸੂਰਜ –
ਨਿੱਕੀ ਮੁੱਠੀ ਚੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ
ਸੋਨ ਪੰਖੀ