ਮੱਛਲੀ


ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰਾ
ਪੱਥਰ ਚੱਟਕੇ ਮੁੜੀ
ਮੱਛਲੀ

Advertisements