ਰੁੱਖ


ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਰੁੱਖ
ਬੈਠਾ ਬੁੜਾ ਬਨੇਰੇ
ਲਟਕਾ ਕੇ ਲੱਤਾਂ