ਕੌਫੀ


ਰਾਗ ਮਧੁਵੰਤੀ
ਕੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀ ਰਹੀ
ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ

Advertisements