ਟੈਂਪੂ


ਦੱਬੀ ਜਾਵੇ ਭਾਈ
ਫਾਇਵ ਸੀਟਰ ਟੈਂਪੂ
ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਬਾਈ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਤਾਤਲਾ