ਪਰਛਾਵਾਂ


ਆਥਣ ਵੇਲਾ
ਲੰਘਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ
ਉਸਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ