ਗੱਲਾਂ


ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ
ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਅ ‘ਚ ਕਰੇ
ਚੰਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ

Advertisements