ਹਵੇਲੀ


ਅੱਧ ਢੱਠੀ ਹਵੇਲੀ
ਚੁਗਾਠਾਂ ਤੇ ਉੱਕਰੇ
ਘੁੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮੋਰ