ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਠ


ਲੜਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ
ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਜਜਮਾਨ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ

Darbara Singh Kharaud